Eye Bolt ZYP M10 Bag 5
Forgefix
FOREYE10M
€4.98 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M12 Bag 5
Forgefix
FOREYE12M
€7.70 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M6 Bag 10
Forgefix
FOREYE6M
€3.36 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M8 Bag 10
Forgefix
FOREYE8M
€6.33 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M10E
Rawlplug
RAW44442
€3.04 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M12E
Rawlplug
RAW44447
€5.16 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M6E
Rawlplug
RAW44432
€1.84 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M8E
Rawlplug
RAW44437
€2.06 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M10 Bag 5
Forgefix
FORHOOK10M
€6.21 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M12 Bag 5
Forgefix
FORHOOK12M
€6.90 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M6 Bag 10
Forgefix
FORHOOK6M
€3.36 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M8 Bag 10
Forgefix
FORHOOK8M
€5.55 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M10H
Rawlplug
RAW44411
€3.04 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M12H
Rawlplug
RAW44416
€5.20 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M6H
Rawlplug
RAW44401
€1.84 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M8H
Rawlplug
RAW44406
€2.26 (ex. VAT)