753700 Gas Cell (Single) for NT65GS
HiKOKI
HIK753700
€11.28 (ex. VAT)

EG Ring Shank Framing Nails 50mm x 3.1 (Box 3300)
HiKOKI
HIK705608
€54.88 (ex. VAT)

EG Ring Shank Framing Nails 64mm x 3.1 (Box 3300)
HiKOKI
HIK705610
€66.03 (ex. VAT)

EG Ring Shank Framing Nails 75mm x 3.1 (Box 2200)
HiKOKI
HIK705611
€51.46 (ex. VAT)

EG Smooth Shank Framing Nails 90mm x 3.1 (Box 2200)
HiKOKI
HIK705613
€60.04 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 50mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705584
€34.85 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 32mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705579
€32.27 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 40mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705582
€33.48 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 45mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705583
€34.20 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 25mm & Fuel (Pack 5000)
HiKOKI
HIK705578
€58.10 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 38mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705581
€33.06 (ex. VAT)