EG Ring Shank Framing Nails 50mm x 3.1 (Box 3300)
HiKOKI
HIK705608
€52.52 (ex. VAT)

EG Ring Shank Framing Nails 64mm x 3.1 (Box 3300)
HiKOKI
HIK705610
€63.18 (ex. VAT)

EG Ring Shank Framing Nails 75mm x 3.1 (Box 2200)
HiKOKI
HIK705611
€49.24 (ex. VAT)

EG Smooth Shank Framing Nails 90mm x 3.1 (Box 2200)
HiKOKI
HIK705613
€57.45 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 50mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705584
€33.34 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 32mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705579
€30.88 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 40mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705582
€32.04 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 45mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705583
€32.73 (ex. VAT)

Second Fix Straight Nail 38mm & Fuel (Pack 2500)
HiKOKI
HIK705581
€31.64 (ex. VAT)