Split Head Hammers

Split Head Hammers

NH200 Split Head Hammer Nylon 2020g
Thor
THONH200
€30.12 (ex. VAT)

NH275 Split Head Hammer Nylon 3550g
Thor
THONH275
€45.29 (ex. VAT)

RH125 Split Head Hammer Hide Size 1 (32mm) 610g
Thor
THORH125
€18.53 (ex. VAT)

RH150 Split Head Hammer Hide Size 2 (38mm) 900g
Thor
THORH150
€21.51 (ex. VAT)

RH175 Split Head Hammer Hide Size 3 (44mm) 1450g
Thor
THORH175
€25.86 (ex. VAT)

RH200 Split Head Hammer Hide Size 4 (50mm) 2000g
Thor
THORH200
€33.26 (ex. VAT)

RH275 Split Head Hammer Hide Size 5 (70mm) 3750g
Thor
THORH275
€52.57 (ex. VAT)

SPH150 Split Head Hammer Super Plastic Size 2 (38mm) 925g
Thor
THOSPH150
€18.73 (ex. VAT)

SPH175 Split Head Hammer Super Plastic Size 3 (44mm) 1520g
Thor
THOSPH175
€22.53 (ex. VAT)

SPH200 Split Head Hammer Super Plastic Size 4 (50mm) 2020g
Thor
THOSPH200
€28.87 (ex. VAT)

SPH275 Split Head Hammer Super Plastic Size 5 (70mm) 3550g
Thor
THOSPH275
€42.35 (ex. VAT)