Split Head Hammers

Split Head Hammers

NH200 Split Head Hammer Nylon 2020g
Thor
THONH200
€28.10 (ex. VAT)

NH275 Split Head Hammer Nylon 3550g
Thor
THONH275
€42.26 (ex. VAT)

RH125 Split Head Hammer Hide Size 1 (32mm) 610g
Thor
THORH125
€17.29 (ex. VAT)

RH150 Split Head Hammer Hide Size 2 (38mm) 900g
Thor
THORH150
€20.07 (ex. VAT)

RH175 Split Head Hammer Hide Size 3 (44mm) 1450g
Thor
THORH175
€24.13 (ex. VAT)

RH200 Split Head Hammer Hide Size 4 (50mm) 2000g
Thor
THORH200
€31.03 (ex. VAT)

RH275 Split Head Hammer Hide Size 5 (70mm) 3750g
Thor
THORH275
€49.06 (ex. VAT)

SPH125 Split Head Hammer Super Plastic Size 1 (32mm) 630g
Thor
THOSPH125
€15.19 (ex. VAT)

SPH150 Split Head Hammer Super Plastic Size 2 (38mm) 925g
Thor
THOSPH150
€17.47 (ex. VAT)

SPH175 Split Head Hammer Super Plastic Size 3 (44mm) 1520g
Thor
THOSPH175
€21.03 (ex. VAT)

SPH200 Split Head Hammer Super Plastic Size 4 (50mm) 2020g
Thor
THOSPH200
€26.93 (ex. VAT)

SPH275 Split Head Hammer Super Plastic Size 5 (70mm) 3550g
Thor
THOSPH275
€39.51 (ex. VAT)