P334 Rim Lock Black Finish 156 x 104mm Visi
Yale Locks
YALP334BK
€11.83 (ex. VAT)

P334 Rim Lock Brass Finish 156 x 104mm Visi
Yale Locks
YALP334PB
€14.17 (ex. VAT)

P334 Rim Lock Chrome Finish 156 x 104mm Visi
Yale Locks
YALP334CH
€13.64 (ex. VAT)

P334 Rim Lock Grey Finish 156 x 104mm Visi
Yale Locks
YALP334GRY
€11.83 (ex. VAT)

P401 Rim Lock Black Finish 138 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP401BK
€11.38 (ex. VAT)

P401 Rim Lock Grey Finish 138 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP401GRY
€11.83 (ex. VAT)

P401 Rim Lock Polished Brass Finish 138 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP401PB
€13.64 (ex. VAT)

P402 Rim Lock Black Finish 102 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP402BK
€12.28 (ex. VAT)

P402 Rim Lock Chrome Finish 102 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP402CH
€14.20 (ex. VAT)

P402 Rim Lock Grey Finish 102 x 76mm Visi
Yale Locks
YALP402GRY
€12.28 (ex. VAT)

P405 Rim Knob Black Finish
Yale Locks
YALP405BK
€6.68 (ex. VAT)

P405 Rim Knob Chrome Finish
Yale Locks
YALP405CH
€7.35 (ex. VAT)

P405 Rim Knob Polished Brass Finish
Yale Locks
YALP405PB
€7.35 (ex. VAT)