Eye Bolt ZYP M10 Bag 5
Forgefix
FOREYE10M
€4.79 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M12 Bag 5
Forgefix
FOREYE12M
€7.40 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M6 Bag 10
Forgefix
FOREYE6M
€3.23 (ex. VAT)

Eye Bolt ZYP M8 Bag 10
Forgefix
FOREYE8M
€6.09 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M10E
Rawlplug
RAW44442
€2.92 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M12E
Rawlplug
RAW44447
€4.73 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M6E
Rawlplug
RAW44432
€1.68 (ex. VAT)

Eye Rawlbolt M8E
Rawlplug
RAW44437
€1.98 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M10 Bag 5
Forgefix
FORHOOK10M
€5.97 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M6 Bag 10
Forgefix
FORHOOK6M
€3.23 (ex. VAT)

Hook Bolt ZYP M8 Bag 10
Forgefix
FORHOOK8M
€5.34 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M10H
Rawlplug
RAW44411
€2.92 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M12H
Rawlplug
RAW44416
€5.00 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M6H
Rawlplug
RAW44401
€1.68 (ex. VAT)

Hook Rawlbolt M8H
Rawlplug
RAW44406
€2.07 (ex. VAT)